Decathlon

N Y E R E MÉ N Y J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T

Decathlon nyereményjáték hivatalos játékszabályzata
Kérjük, olvassa el figyelmesen
a nyereményjáték szabályzatát és részvételi feltételeit.
A játékban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.

I. A nyereményjáték szervezője

Decathlon nyereményjáték (továbbiakban: nyereményjáték) szervezője (továbbiakban: Szervező) a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs Baross u. 146.).

II. A nyereményjátékban résztvevő személyek köre

1./ A nyereményjátékban azon természetes személy (továbbiakban: résztvevő) vehet részt,
a) aki a Művészetek Völgye rendezvény Momentán udvarában 2016. július 23-a és 31-e között reggel 11 órától 14 óráig részt vesz sportos programjainkon.
b) a nyereményjátékban való részvételét a szervező által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lap kitöltésével és leadásával jelzi (kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírása szükséges), és
d) akivel szemben nem áll fenn a nyereményjátékból való kizárás bármely feltétele.

2./ Minden, legalább 5 feladatot teljesítő részt vehet a 2016. július 31-én megtartott sorsoláson, ahol megnyerheti a szervező által összeállított ajándékcsomagot! Amennyiben nem tud részt venni a sorsoláson, úgy nyereményét átveheti az Impró Kreatív Töltőállomáson, 1066 Budapest, Ó utca 4.

A játékban való részvétel a hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti.

3./ Nem jogosult a nyereményjátékban részt venni azon – egyéb részvételi feltételeknek
egyebekben megfelelő –, aki
a) a Szervező tulajdonosának, tagjának, vezető tisztségviselőjének, munkavállalójának Ptk. 685.§
b) pontjában megjelölt hozzátartozói,
c) aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a nyereményjátékban.

4./ Amennyiben a résztvevő nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a Szervező a résztvevőt a játékból és a sorsolásból kizárja. A játékból és sorsolásból való kizárásról a Szervező a kizárt jelentkezőt nem értesíti.

III. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2016. július 23-a és 31-e között tart.

IV. A nyereményjátékban megnyerhető nyeremények

1./ A nyereményjáték V. pontban megjelölt sorsolásán az alábbi, összesen 4 db tárgynyeremény kerül kisorsolásra.

-> nyeremények:
cikkszám Termék megnevezése
2030817
Fresh and black 2 seconds 2 személyes sátor
2021648
Forclaz 15 hálózsák fekete
2067673
forclaz 400 matrac
1809066
forclaz 50 hátizsák

A nyeremények általános forgalmi adóval növelt bruttó összértéke 16.980 Ft.

2./ A Szervező a IV.1./ pontban megjelölt nyereményeken kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

V. A nyereményszelvények húzásának ideje és helyszíne

VII. A nyeremények átvétele
1./ A nyereményjáték nyertesei nyereményüket a helyszínen vehetik át. A Szervező a nyertesek nevét és lakcímét (kizárólag a helység megjelölésével) a www.decathlon.hu és a www.momentantarsulat.hu/decathlon weboldalon.

2./ A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és másra át nem ruházható. A nyeremény igénybevételével járó kockázatokat a nyertes, illetve amennyiben 14. életévét nem töltötte be, törvényes képviselője vállalja. Szervező nem felelős a nyeremények igénybevételéből kifolyólag a nyertes személy tulajdonában keletkező anyagi kár, testi épségben bekövetkező személyi sérülés, vagy haláleset miatt.

VIII. A nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

1./ A nyertesek helyett a nyereményhez közvetlenül kapcsolódó közterhet (SZJA) a Szervező fizeti meg.

2./ A VIII.1./ pontban megjelölt közterhen kívül a nyertes személyéhez, a nyereményhez vagy a nyeremény átvételéhez kapcsolódó egyéb költségek (pl. útiköltség, szállítási költség, postaköltség) a nyertest terhelik.

IX. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A résztvevő, illetve amennyiben 14. életévét nem töltötte be, törvényes képviselője, a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Továbbá kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a résztvevő nyertessége esetén nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza, valamint a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám promóciókhoz felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A Szervező önmaga részére fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át a nyerteseknek.
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben alapján a Nyereményjáték Szabályzatban meghatározott adatkezeléshez az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

X. Vegyes rendelkezések

1./ A nyereményjátékban résztvevő, illetve amennyiben a résztvevő 14. életévét nem töltötte be, törvényes képviselője a jelentkezési lap kitöltésével minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel vagy bármely más harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

2./ A nyeremények minőségi hibájáért, meghibásodásáért a Szervező nem vállal felelősséget, az ezekkel kapcsolatos igényt a nyertes a nyereményekhez kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság keretén belül jogosult érvényesíteni.

3./ A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szervező a nyereményjáték Szabályzat módosítását a www.decathlon.hu weblapon teszi közzé.

Budapest, 2016.07.22.

Rendezvény vezető, Decathlon, Zsupanyi Adrienn

Design & stratégia: www.cyberdurer.hu